تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
لیسانس 
1380 
عمومی 
مرکز جهانی 
 
فوق لیسانس 
 
قران 
مرکز جهانی 
 
سطح 3